privacyverklaring

Als – Herbert Linz, hobbyfotograaf – ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt of contact met mij wilt opnemen, kan je dit doen via e-mail naar info@linz.be.

Waarom verwerk ik als hobbyfotograaf je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt voor het uitwerken van een potentiële fotosessie, communicatie voor en na de fotoshoot, opmaak van een modelrelease en eventuele toekomstige samenwerkingen.
Voor deze doelstelling kan ik volgende gegevens van je vragen:
• persoonlijke identiteitsgegevens: voornaam & familienaam, adres, telefoon- of gsmnummer, e-mailadres.
• categoriën waarin je al dan niet poseert: portret/fashion, bikini, lingerie, (bedekt) topless, (bedekt) naakt, artistiek naakt, erotisch naakt
Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik je gegevens heb verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan mij geeft, kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, cfr. fotoshoot.
Zo maak ik gebruik van derde partijen voor:
• het verzorgen van de internetomgeving (webhosting voor www.linz.be en e-mailverkeer). Webhosting gebeurt bij www.versio.nl.
• het doorsturen van het gemaakte beeldmateriaal via de cloud
• het bewaren van je contactgegevens in de contactlijst van mijn Google gmailaccount
Met deze partijen (verwerkers) maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten.
Ik geef ook geen persoonsgegevens door aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en tot maximaal 5 jaar na onze laatste samenwerking.
Beeldmateriaal (foto’s en/of film) en het gedrukte modelrelease worden onbeperkt in de tijd bewaard.

Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je ontvangen heb.
Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met mij kan opnemen.
Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacystatement
Ik kan mijn privacystatement altijd wijzigen. Van elke wijziging zal ik een aankondiging doen op mijn website.


update: 29 november 2019